• Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie FUNNY TAIL

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy FUNNY TAIL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://funnytail.pl
Sprzedawca - KONKORDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Świętokrzyska 12/323, 30-015 Kraków,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000725211, NIP 6772433191, nr REGON 36980351700000.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12/323, 30-015 Kraków
2. Adres e-mail: info@funnytail.pl
3. Telefon: +48889855405

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,
sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia
Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@funnytail.pl, czego skutkiem
będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@funnytail.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.z:
     a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do           którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.             Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
         https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
     b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy                 Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o                           rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.                   Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
     c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
     d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:                                                                         https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania
danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości,
zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest
umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a
także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że
Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
      a. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
      b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z                      Kontem;
      c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w                      przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w                      zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
      a. dostępu do swoich danych osobowych,
      b. ich sprostowania,
      c. usunięcia,
      d. ograniczenia przetwarzania,
      e. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
      f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn                           związanych  ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych             osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach                     realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
      a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności                 Sklepu
      b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
      c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@funnytail.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.